წესები & პირობები

საიტით სარგებლობის წესები

გასართობი, საინფორმაციო და შემეცნებითი პორ­ტა­ლი "XOXO.GE" 2021 წლის აგვისტოდან იწყებს საქმიანობას. XOXO.GE გა­მო­ირ­ჩე­ვა შემეცნებითი და საინტერესო სტა­ტი­ე­ბის და რუბ­რი­კე­ბის მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბით, რომ­ლე­ბიც ყვე­ლა გე­მოვ­ნე­ბის და ინ­ტე­რე­სის მკი­თხველს და­ა­ინ­ტე­რე­სებს. ჩვენ გაწ­ვდით სა­ინ­ტე­რე­სო და სანდო ინ­ფორ­მა­ცი­ას. ჩვენი მიზანია გავხდეთ, ლი­დე­რი სა­ინ­ფორ­მა­ციო და გა­სარ­თობ სა­ი­ტებს შო­რის.

მა­სა­ლე­ბის გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბის პი­რო­ბე­ბი

XOXO.GE-ს სა­იტ­ზე გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი სტა­ტი­ე­ბი, ინ­ტერ­ვი­უ­ე­ბი, ფოტო-ვი­დეო მა­სა­ლე­ბი და ა.შ წარ­მო­ად­გენს სა­ი­ტის ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლურ სა­კუთ­რე­ბას. XOXO.GE-ზე გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი ტესტები, სტა­ტი­ე­ბი, ინ­ტერ­ვი­უ­ე­ბი, ფოტო-ვი­დეო მა­სა­ლე­ბი გარდა გარე რესურსებიდან წარმოდგენილი კონტენტისა, წარ­მო­ად­გენს ჩვენს მიერ შექმნილ და მოპოვებულ ინფორმაციას და შე­სა­ბა­მი­სად აღ­ნიშ­ნულ კონტენტზე სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბე­ბი ეკუთ­ვნის XOXO.GE-ს. მა­სა­ლე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა პი­რა­დი მოხ­მა­რე­ბის მიზ­ნით ნებადართულია.ყვე­ლა სა­ხის სა­ინ­ფორ­მა­ციო სა­შუ­ა­ლე­ბებ­ში, ბეჭდ­ვით ან ინ­ტერ­ნეტ­მე­დი­ა­ში პუბ­ლი­კა­ცი­ე­ბის, სტა­ტი­ე­ბის, ინ­ტერ­ვი­უ­ე­ბის, ფოტო-ვი­დეო მა­სა­ლე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა დასაშვებია მხოლოდ წყაროს მითითებით ჩვენი საიტის ლინკთან ერთად.